گواهینامه رده بندی ایرانیان جهت تولید ، طراحی و نصب سیستم های تهویه مطبوع و سردخانه با کاربری دریایی

گواهینامه رده بندی ایرانیان جهت تولید ، طراحی و نصب سیستم های تهویه مطبوع و سردخانه با کاربری دریایی